ogłoszenie o naborze szkoleniowca

10 05 2012 r.

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na Pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu wychodzenia z Bezdomności planowane jest przeszkolenie kandydatów na streetworkerów  pracujących z osobami bezdomnymi w Słupsku. W związku z tym ogłaszamy nabór na osobę, która poprowadzi to szkolenie.

 

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na streetworkerów według scenariusza wypracowanego w Modelu GSWB, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Informacja dotycząca szkolenia:

- cykl szkoleniowy będzie obejmować 30 godzin szkoleniowych

- w szkoleniu będzie brać udział jednocześnie 6-10 osób

Wymogi stawiane Wykonawcy

- doświadczenie zawodowe, związane z tematyką szkolenia oraz praktyczna wiedza dotycząca standardu GSWB i pomocy społecznej, potwierdzone informacjami zawartymi w CV,

Do zadań szkoleniowca należy:

- przeprowadzenie szkolenia z kandydatami na streetworkerów pracujących z osobami bezdomnymi, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym

 - opracowanie scenariusza edukacyjnego, na podstawie materiałów merytorycznych dostarczonych przez Zamawiającego, w tym scenariusz edukacyjny szkolenia; strona wizualna pomocy edukacyjnych i dydaktycznych musi być zgodna z dostarczoną przez Zamawiającego Księgą Wizualizacji,

- sporządzenie dokumentacji z odbytego szkolenia na wzorze przekazanym przez Zamawiającego,

- opłacenie z własnych środków kosztów podróży na miejsce szkolenia oraz noclegu.

Zamawiający zapewnia:

- pomoc merytoryczną w przeprowadzeniu szkolenia

- dostarczenie niezbędnych materiałów merytorycznych, w tym „Model Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”,

- scenariusz szkolenia streetworkerów, stanowiące podstawę programową szkolenia, wypracowane przez grupy eksperckie w fazie modelu Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”,

- materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia,

- salę szkoleniową, wyposażoną w niezbędny sprzęt,

Termin realizacji usługi:

do ustalenia z Zamawiającym pomiędzy 21 maja 2012 a 22 czerwca 2012

Oferta powinna zawierać:

  1. Oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki zlecenia, określone w niniejszym ogłoszeniu

  2. Kosztorys zlecenia z podaniem ceny brutto za 1 godzinę szkoleniową (45 minut).

  3. CV i list motywacyjny.

 

Oferty należy składać w terminie do 17 maja 2012 roku na adres biuro@horyzont.slupsk.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia HORYZONT w Słupsku przy ul. Jaracza 9.

Ogłoszenie o wyborze oferty nastąpi dnia 18 maja 2012 roku po godzinie 15:30

Umowa będzie posiadała moc prawną z chwilą uzyskania dofinansowania z Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Szczegółowych informacji na temat oferty udziela Adam Koszutowski, tel 602 195 421Prezes Zarządu

Stowarzyszenia HORYZONT

Małgorzata Mogielnicka