Ogłoszenie o naborze superwizora

05. 10. 2012 r.

 

W związku z realizacją standardu streetworkingu w ramach Pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu wychodzenia z Bezdomności planowane jest superwizja zatrudnionych streetworkerów.

 

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

Przeprowadzenie superwizji streetworkerów zatrudnionych w ramach wdrażania Modelu GSWB, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Informacja dotycząca superwizji:

  • cztery sesje superwizji po cztery godziny w sesji, razem 16 godzin

  • w superwizji będzie brać udział jednocześnie 3-5 osob

 

Wymogi stawiane Wykonawcy

  • doświadczenie zawodowe, związane z tematyką superwizji oraz praktyczna wiedza dotycząca standardu GSWB i pomocy społecznej, potwierdzone informacjami zawartymi w CV,

  • doświadczenie w pracy superwizora, poparte zaświadczeniami potwierdzającymi przeprowadzone superwizje.

 

Do zadań superwizora należy:

- przeprowadzenie superwizji ze streetworkerami pracującymi z osobami bezdomnymi, w Słupsku, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym

 - opracowanie scenariusza edukacyjnego, na podstawie materiałów merytorycznych dostarczonych przez Zamawiającego, w tym scenariusz edukacyjny szkolenia; strona wizualna pomocy edukacyjnych i dydaktycznych musi być zgodna z dostarczoną przez Zamawiającego Księgą Wizualizacji,

- sporządzenie dokumentacji z odbytych superwizji,

- opłacenie z własnych środków kosztów podróży na miejsce superwizji.

 

Zamawiający zapewnia:

- pomoc merytoryczną w przeprowadzeniu szkolenia

- dostarczenie niezbędnych materiałów merytorycznych, w tym „Model Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”,

- materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia,

- salę szkoleniową, wyposażoną w niezbędny sprzęt,

 

Termin realizacji usługi:

do ustalenia z Zamawiającym pomiędzy 22 października 2012 a 31 lipca 2013 w czterech sesjach po cztery godziny.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki zlecenia, określone w niniejszym ogłoszeniu

  2. Kosztorys zlecenia z podaniem ceny brutto za 1 godzinę szkoleniową (60 minut).

  3. CV i list motywacyjny.

  4. Potwierdzenie przeprowadzonych dotychczas superwizji.

 

Oferty należy składać w terminie do 12 października 2012 roku do godz. 14:00 na adres biuro@horyzont.slupsk.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia HORYZONT w Słupsku przy ul. Jaracza 9.

Ogłoszenie o wyborze oferty nastąpi dnia 22 października 2012 roku po godzinie 15:30

Szczegółowych informacji na temat oferty udziela Adam Koszutowski, tel 602 195 421Prezes Zarządu

Stowarzyszenia HORYZONT

Małgorzata Mogielnicka