Dodać życia do lat 2013

ZAPRASZAMY NA CYKL WARSZTATÓW DODAĆ ŻYCIA DO LAT

OFERTĘ KIERUJEMY DO:

-          Osób starszych chcących animować własne środowisko

-          organizatorów i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku

-          organizatorów życia społecznego przy parafiach

-          wolontariuszy działających na rzecz osób starszych

-          studentów pedagogiki socjalnej oraz policealnych szkół pracowników służb społecznych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Prowadzący:                    

                mgr Małgorzata Mogielnicka

Czas trwania cyklu: 3 x 15 godzin dydaktycznych

Rozkład zajęć:

I dzień:  godz. – 1500 – 1800

II dzień:                godz. – 800 – 1600 

Prosimy o zabranie wygodnego stroju i miękkiego obuwia na zmianę.

Celem cyklu jest wspólna refleksja nad perspektywą starzejącego się społeczeństwa i możliwościami przeciwdziałania negatywnemu stereotypowi starości, a także potrzebą organizowania różnorodnych form aktywności fizycznej, intelektualnej, kulturalnej i społecznej dla osób w starszym wieku prezentowanych w książce dr Zofii Zaorskiej „Dodać życia do lat” wydanej nakładem Wydawnictwa KLANZA

Cykl składa się z trzech warsztatów:

1.       WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI LUDZI STARSZYCH

Cel: kształtowanie pozytywnej  postawy uczestników do starości i ludzi starszych, która sprzyjać będzie animacji grupy połączonej wspólnotą zainteresowań kulturalnych, miejscem przebywania, rodzajem przeżywanych trudności. Uczestników pragniemy przygotować do roli animatora grupy rozwijającej aktywność edukacyjną, kulturalną i rekreacyjną.

W programie prezentowane są metody ułatwiające integrację, relaks, współpracę w grupie, wspólną zabawę, rozmowę także w grupach wielopokoleniowych, wykład i dyskusję nt. perspektyw starzejącego się społeczeństwa i kulturalnej wartości starości.

2.       METODY PRACY Z LUDZMI STARSZYMI Z WYKORZYSTANIEM RUCHU, TAŃCA, ZABAW I ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

Celem warsztatu jest kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć w grupie osób starszych lub grupie wielopokoleniowej z wykorzystaniem tańca, ruchu przy muzyce, prostych działań plastycznych oraz zabaw integracyjnych. Uczestnicy ćwiczą metodykę nauki tańca w grupie na przykładzie kilkunastu układów.

W programie: tańce i ruch przy muzyce, zabawy integracyjne, proste działania plastyczne, metody ułatwiające nawiązanie kontaktów i  wymiana doświadczeń.

3.       IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE Z UDZIAŁEM OSÓB STARSZYCH

Celem warsztatu jest refleksja nad możliwościami i ograniczeniami w pracy z grupą osób starszych na przykładzie doświadczeń uczestników, którzy dzielą się swoimi sukcesami i trudnościami z wykorzystaniem metod aktywizujących. Uczestnicy poznają także zasady i metody organizowania imprez dla dużych grup. Do udziału w imprezie zaproszone są osoby starsze.

W programie: prezentacja własnych doświadczeń zawodowych, przygotowanie i przeprowadzenie imprezy z udziałem osób starszych, utrwalenie tańców, informacja zwrotna.

Podsumowując – w cyklu programowym prezentowane są metody ułatwiające nawiązywanie kontaktów w grupie, integrację, współpracę w grupie, wspólną zabawę, rozmowę – także w grupach wielopokoleniowych, tańce w grupie i na siedząco, propozycje ćwiczeń ruchowych, metody wykorzystywania wspomnień i doświadczeń w pracy z grupą, wykład i dyskusje na temat perspektyw starzejącego się społeczeństwa i kulturowej wartości starości. Uczestnicy zdobędą również informacje o formach wzmacniających aktywność osób w starszym wieku. Cykl obejmuje 60 godzin dydaktycznych i kończy się wydaniem zaświadczeń

 

 

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu