sprawozdanie merytoryczne kwiecień 2012

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; widows: 0; orphans: 0 } P.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: pl-PL } P.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback", "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: zh-CN } P.ctl { font-family: "Lohit Hindi", "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: hi-IN } -->

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za kwiecień 2012

przy realizacji Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

  1. Ogłoszenie o naborze na kandydata na koordynatora-streetworkera;

  2. Wybór koordynatora streetworkera;

  3. Ogłoszenie o naborze szkoleniowca streetworkerów;

  4. Udział w spotkaniach Partnerstwa Lokalnego;

  5. Ustalanie harmonogramu działań w ramach PL;

  6. Uzgadnianie wspólnych działań z UM, PCK, MOPR, Strażą Miejską;

  7. Planowanie stworzenia mapy miejsc niemieszkalnych

  8. Analiza harmonogramu i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL