sprawozdanie merytoryczne październik 2012

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za październik 2012

przy realizacji Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

 1. Działania streetworkerów w Słupsku

  - 15 patroli w terenie

  - 6 wizyt w placówkach: TPBA, PCK, MOPR, Izba Wytrzeźwień;

  - 4 karty kontaktu;

  - 22 kontaktów ponownych;

  - 3 dni pracy biurowej;

 2. Zakup materiałów biurowych 02.10.2012 (hurtownia Rodam w Słupsku);

 3. Wstępne przygotowanie wzoru ulotki informacyjnej;

 4. Udział w wizycie studyjnej PL w Barcelonie 15-19 październik 2012;

 5. Udział w spotkaniach Partnerstwa Lokalnego, 12.10.2012 i 30.10.2012 w Słupsku;

 6. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

 7. Współpraca w realizacji zadań z MOPR, TPBA, PCK, Caritas;

 8. Ogłoszenie o naborze superwizora, 05.10.2012;

 9. Analiza złożonych ofert i wybór superwizora, 22.10.2012;

 10. Rozeznanie w asortymencie sklepów w związku zakupem wyposażenia streetworkerów;

 11. Aktualizacja mapy miejsc niemieszkalnych;

 12. Zakup biletów miesięcznych;

 13. Zakup kart telefonicznych;

 14. Aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu