sprawozdanie merytoryczne grudzień 2012

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za grudzień 2012

przy realizacji Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 1. Działania streetworkerów w Słupsku

  - 3 patrole w terenie w składzie dwóch osób;

  - 10 patroli w terenie, jednoosobowych;

  - 4 wizyty w placówkach: TPBA, PCK, MOPR;

  - 2 karty kontaktu;

  - 25 kontaktów ponownych;

  - 4 dni pracy biurowej;

 2. Od 06.12.2012 urlop koordynatora streetworkera z powodu wypowiedzenia umowy o pracę;

 3. Superwizja sreetworkerów przeprowadzona przez Ewę Szczypior w dniach 07.12.2012 i 17.12.212;

 4. Wspólny patrol w godzinach od 4.00-8.00 w miejscach niemieszkalnych z pracownikami MOPR i Policji, 10.12.2012 i 21.12.2012 ;

 5. Druk ulotki informacyjnej;

 6. Udział w spotkaniach Partnerstwa Lokalnego, 04.12.2012 i 18.12.2012 w Słupsku;

 7. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

 8. Współpraca w realizacji zadań z MOPR, TPBA, PCK, Policją, Strażą Miejską;

 9. W związku z podjęciem zatrudnienia przez Adama Koszutowskiego w Miejskim Ośrodku Pomocy rodzinie w Słupsku w Zespole do Spraw Osób Bezdomnych i Uchodźców, konieczny był wybór nowego koordynatora streetworkera, a także wybór pracownika na stanowisko streetworkera.

 10. Wybór nowego koordynatora streetworkera, którym została Pani Katarzyna Urwan 31.12.2012;

 11. Analiza dokumentów osób uczestniczących w szkoleniu na streetworkerów, z których została wybrana Pani Paulina Ostrowska 31.12.2012;

 12. Aktualizacja mapy miejsc niemieszkalnych;

 13. Zakup biletów miesięcznych;

 14. Zakup kart telefonicznych;

 15. Aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL;