Warning: Undefined array key "server" in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/index.php on line 14 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/index.php on line 14 Warning: Undefined array key "name" in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/include/Index.class.php on line 74 Deprecated: mb_strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/include/Index.class.php on line 74 Warning: Undefined global variable $_SESSION in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/index.php on line 22 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/index.php on line 22 Warning: Undefined variable $status in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/index.php on line 24 statut - - home - www.smoldzino.info

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „HORYZONT” zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz..U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami); ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami).

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jest miasto Słupsk.

§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 7. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą do realizacji swoich celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:

1. wspieranie szeroko pojętej pomocy społecznej;

2. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

5.  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

9. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

10. promocja i organizacja wolontariatu;

11. działalność na rzecz organizacji pozarządowych; 

12. promowanie idei integracji ludzi zdrowych, starych i niepełnosprawnych;

13. przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnienia, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi;

14. zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz przemocy w rodzinie;

15. niesienie pomocy ludziom starym, bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym;

16. prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i kulturowej;

17. aktywizacja i resocjalizacja młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie kultury hip hop; 

18. organizacja imprez kulturalnych i sportowych (turniejów, koncertów);

19. organizacja warsztatów i szkoleń; 

20. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym prawnego; 

21. promowanie i organizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych poprzez uczestnictwo w działaniach z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr  kultury i dziedzictwa narodowego;

22. organizacja imprez rekreacyjnych wewnątrz i międzypokoleniowa w zakresie  turystyki 

i krajoznawstwa. 

§ 9. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

1. poprawę warunków życia – środowiskowych, psychicznych – osób objętych pomocą,

2. podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości społeczeństwa o prawie osób starych, niepełnosprawnych do ochrony przed dyskryminacją oraz do pełnego i równego korzystania z ich praw,

3. zapewnienie specjalistycznej pomocy i opieki; m.in. usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, 

4. zorganizowanie i prowadzenie zbiorowych i indywidualnych form działania tj. ośrodki wsparcia, zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, kolonie i wyjazdy, itp.,

5. współpracę ze szkołami podstawowymi, średnimi i uczelniami wyższymi i innymi instytucjami pomocowymi,

6. prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne.

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków honorowych,

3. członków wspierających.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznym zaangażowaniu ogółu jego członków. Dla skutecznej realizacji działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia. 

§ 12. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

§ 13. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 14. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 15. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 16. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 17. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

1. uczestniczenia we wszystkich formach działania służących realizacji celów statutowych,

2. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3. czynne prawo wyborcze w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,

4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia – rekomendacji, opieki i urządzeń /wg ustalonych zasad/ Stowarzyszenia w swojej działalności. Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie /oprócz finansowej i majątkowej/.

§ 18. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

1. aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

2. przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 19. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji,

2. skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składek przez okres 1 roku, po uprzednim upomnieniu,

3. śmierci lub utraty osobowości prawnej,

4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.

§ 20. Od decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków lub skreślenia i wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§ 21. Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 22. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

§ 23. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. uchwalanie statutu i jego zmian

2. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

4. ustalenie wysokości składek członkowskich,

5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

6. nadawanie godności honorowego członka,

7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 25. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 26. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, a o jego terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.

§ 27. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1. z własnej inicjatywy,

2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogółu członków.

§ 28. Zarząd Stowarzyszenia jest naczelną władzą. Kieruje całokształtem działalności i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 29. Zarząd składa się:

1. z co najmniej 4 osób: Prezesa, Z-cy Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika;

2. dopuszczalne jest powoływanie w skład zarządu dwóch Członków;

3. podjęcie uchwały przez zarząd wymaga zwykłej większości osób wchodzących w skład Zarządu. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał poprzez indywidualne zbieranie głosów na piśmie bez formalnego zwoływania posiedzenia Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa;

4. uchwały Zarządu wymagają sprawy przewidziane przez przepisy prawa, uchwałę Walnego Zebrania Członków oraz podpisanie przez Stowarzyszenie umowy o realizację projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych.

§ 30. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 31. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 32.Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać osoby skazane wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 33. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3. badanie rocznych sprawozdań finansowych,

4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 34. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych uzyskuje środki finansowe powstałe z:

1. składek członkowskich,

2. darowizn, spadków, zapisów,

3. dotacji,

4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

5. prowadzenia działalności gospodarczej,

6. nawiązki sądowe.

§ 36. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

§ 37. Stowarzyszenie prowadzi działalność i gospodarkę finansową stosując poniżej wymienione zakazy:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 38. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie, bez prawa do składania pisemnych oświadczeń woli.

§ 39. Pisemne oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Zarządu, w tym Prezes.

§ 40. Zarząd może ustanowić pełnomocników określając zakres ich pełnomocnictwa.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 41. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 42. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa się sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.