2012

 

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2012 zrealizowało następujące zadania  1. Kwiecień – grudzień: Realizacja projektu „Bezdomność – wspólny problem” – skierowanego do osób bezdomnych. Zadanie realizowane w partnerstwie z Liderem – Urząd Miasta Słupska i Partnerem – Polski Czerwony Krzyż w ramach projektu: 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" . Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Stowarzyszenie HORYZONT realizuje– Streetworking. Dofinansowanie zadania wyniosło 119 984,80. Realizowany budżet zadania od kwietnia 2012 do grudnia 2012 to 64 952,80 złotych

  2. Sierpień – wrzesień : Realizacja projektu „Nudzie, używkom dziękujemy, my się sportem i sztuką zajmujemy” – kierowany do dzieci objętych wsparciem Świetlicy MOPR przy ul. Raszyńskiej dofinansowanego ze środków Wojewody Pomorskiego – kwota dotacji 5000,00 złotych

  3. Listopad – grudzień: „Centrum Aktywności i Integracji Seniora” – kierowany do seniorów miasta Słupska dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013. Dofinansowanie programu wyniosło 80 000,00 zł. Projekt realizowany w formie dwóch budżetów. W roku 2012 to kwota 45 000,00